Nieuwsbrief november 2019

nov 11, 2019 | Nieuwsbrief

U vindt hieronder intergraal onze nieuwsbrief van november 2019. U kunt de nieuwsbrief ook hier downloaden.

 Geachte heer/mevrouw, 

Graag wil het bestuur u informeren over de ontwikkelingen op pensioengebied. Er speelt nogal wat en door periodieke nieuwsbrieven, algemene ledenvergaderingen en anderen contacten, willen wij onze leden hierbij zoveel mogelijk betrekken. 

1) Bestuurssamenstelling en aantal leden van de vereniging. 

Sinds de algemene ledenvergaderingen in dit voorjaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd: 

– Ad Backx Voorzitter 

  • Ko Wisse Secretaris
  • Jos Huijbregts Penningmeester/ledenadministratie
  • Johan van Crugten Bestuurslig
  • Kees Moens Bestuurslid

Sinds de oprichting van de vereniging in 2010 is het ledenaantal elk jaar toegenomen. Afgelopen jaar is het ledenaantal met 30 gestegen naar 867, eind oktober. Ongeveer de helft van de gepensioneerden is lid van onze vereniging. De mening van de vereniging is daardoor van belang voor o.a. het bestuur van het pensioenfonds. Hopelijk groeit het ledenaantal verder. 

2) Vertegenwoordiging van gepensioneerden in organen. 

Gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan (VO), het wettelijk adviesorgaan voor het pensioenfonds. Het VO heeft 12 leden, waarvan 6 gepensioneerden. 

Begin september zijn Johan Scheper en Marianne van Os-Mulder lid geworden van het VO als opvolgers van de eerder teruggetreden Chris Kraaijmes en Johan van Crugten. Johan en Marianne zijn als kandidaat voorgesteld door onze vereniging. 

Omdat er geen tegenkandidaten waren, zijn ze vervolgens benoemd. Johan en Marianne waren eerder beiden lid van het bestuur van het pensioenfonds. 2 Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Cosun 

Als opvolger van Conny Vermeulen-Oninckx, die per 1 september als kandidaat bestuurslid meeloopt met het bestuur van het pensioenfonds, heeft onze vereniging Peter Roelfsema als kandidaat naar voren geschoven. Het is nog niet bekend, of er binnen de termijn tegenkandidaten zijn. Conny is de beoogde opvolger van Ton Damen, die namens de gepensioneerden tot 1 juli 2020 lid is van het bestuur van het pensioenfonds. 

De Deelnemersraad van het Sociaal Voorzieningsfonds heeft sinds kort twee vertegenwoordigers, namens de gepensioneerden: Toon van de Bergh was al lid en nu ook Jac Hoppenbrouwers. Jac is onlangs door onze vereniging als kandidaat voorgesteld. 

3) Dekkingsgraad van het pensioenfonds en de gevolgen voor de uitkeringen aan gepensioneerden. 

Vooral door de lage rekenrente staan vele pensioenfondsen er niet goed voor, ondanks de fors toegenomen vermogens. Meerdere fondsen hebben uitkeringen aan gepensioneerden al jaren niet meer kunnen indexeren, sommige fondsen hebben zelfs moeten korten. Onlangs zijn de rekenregels nog verder aangescherpt (na advies commissie Dijsselbloem), wat leidde tot verdere dalingen van de dekkingsgraden. Er dreigt korting op de pensioenen bij meerdere (grote) fondsen voor miljoenen deelnemers. 

Bij ons pensioenfonds is dat gelukkig niet aan de orde. Het fonds is, relatief gezien, behoorlijk gezond. De laatste jaren vond een gedeeltelijke indexering van de pensioenuitkering op basis van het consumenten prijsindexcijfer plaats. Ook voor het komend jaar zal, gezien de lage beleidsdekkingsgraad, slechts een gedeeltelijke indexering plaatsvinden. 

4) Toch invoering van gedempte kostendekkende premie 

In juni 2018 hebben sociale partners (werkgever en vakorganisaties) aan het bestuur van het pensioenfonds gevraagd een mogelijke invoering van een premiesystematiek op basis van gedempte kostendekkende premie te beoordelen. Aanleiding hiertoe was de veel hogere premie dan verwacht bij de bestaande zuiver kostendekkende premie als gevolg van de lage rentestand. De sociale partners hebben hiervoor enkele premievarianten voorgesteld. 

Het bestuur heeft vervolgens uitgangspunten geformuleerd, waaraan een dergelijke premiesystematiek dient te voldoen. Die uitgangspunten zijn, met de door het bestuur mogelijk geachte premievarianten, in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan het VO. Het VO heeft, na uitgebreide toelichting en gevoerde discussie, ingestemd met de uitgangspunten en de voorgestelde premievarianten van het bestuur. 

Na meerdere “contacten” tussen het bestuur en de sociale partners heeft het bestuur van het pensioenfonds medio september 2019 een voorgenomen besluit genomen tot invoering van gedempte kostendekkende premie per 1 januari 2020. Dit voorgenomen besluit is eind september voor advies voorgelegd aan het VO. De leden van het VO hebben unaniem ingestemd met het besluit van het bestuur. Het besluit voldeed aan de eerder door het VO positief beoordeelde uitgangspunten. 

De sociale partners hebben vervolgens op 16 oktober jl., bij het afsluiten van een nieuwe CAO, akkoord bereikt over invoering van de gewijzigde premiesystematiek o.b.v. de door het bestuur voorgestelde premievariant. De nieuwe premiesystematiek wordt vanaf 1 januari 2020 toegepast. 3 Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Cosun 

De nieuwe systematiek leidt nauwelijks tot vermindering van de dekkingsgraad, omdat de invloed van de verschillen in de premieafdracht beperkt is op het totaal rendement van het fonds. Het VO heeft waardering uitgesproken voor het bestuur van het pensioenfonds. Met uitgebreide (financieel) technische onderbouwingen, met externe deskundigen, heeft het bestuur immers tot een verantwoorde en evenwichtige premiesystematiek besloten met een positief advies van het VO. 

Mogelijk/wellicht is de systematiek van gedempte kostendekkende premie tijdelijk, gezien de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord (zie bij 5). 

5) Eindelijk een principeakkoord voor een nieuw landelijk pensioenstelsel 

Er is vele jaren door werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Eindelijk is het dan zover: op 5 juni 2019 presenteerde minister Koolmees, namens de sociale partners en het kabinet, een principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel. 

Dat nieuwe stelsel is er overigens nog niet. Het principeakkoord wordt nu uitgewerkt en het nieuwe stelsel gaat in principe op 1 januari 2022 in. Er is nog veel werk aan de winkel, o.a. over hoe de kosten van de vele miljarden worden verdeeld over alle partijen. Ook de NVOG (zie bij 6) is bij dit proces betrokken, helaas niet direct als lid van de stuurgroep, maar wel in een klankbordgroep. 

Onze vereniging is blij dat er een akkoord is. Immers het bestaande stelsel is niet evenwichtig voor de toekomst van iedereen in ons land. 

6) Fusie van onze brancheorganisatie NVOG 

Onze vereniging is aangesloten bij de branchevereniging NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Na een lange voorbereiding fuseert de NVOG per 1 januari 2020 met de KNVG, Koepel van Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden. 

Op 13 november vinden de (laatste) formele besluiten plaats in een vergadering, waarbij onze vereniging uiteraard vertegenwoordigd is. Er ontstaat dan een vereniging van circa 300.000 leden met de naam “Koepel Gepensioneerden”. We zullen dan nog krachtiger vertegenwoordigd zijn om de belangen van de gepensioneerden te behartigen. 

We hopen u middels deze nieuwsbrief “voldoende bijgepraat” te hebben. Als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u ons altijd bereiken. Zie het e-mailadres in het brievenhoofd. 

Het Bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Cosun