Toeslagen 2022 en 2023

dec 8, 2022 | Voorpagina

Toeslagverlening blijft fors achter op de stijging van de prijsindex.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft, na een onderzoek naar de gevolgen, het toeslagbeleid verruimd.  De toeslagverlening van de pensioenen voor de niet actieve deelnemers (pensioengerechtigden, arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers) is voor 2023 vastgesteld op 5,6% vanaf 1 januari 2023. Daarnaast worden de pensioenen vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 0,89%, uit te keren in december 2022 met terugwerkende kracht.

De verhoging van de pensioenen van 2023 blijft helaas fors achter op de gestegen kosten, de consumentenprijsindex van oktober 2022 bedraagt 14,33%. 

Het toeslagbeleid is aangepast door het laten vervallen van de toets “toekomstbestendig indexeren (TBI)”.  

De grenzen voor indexeren zijn:

  • BDG* kleiner dan 110%             Geen indexatie
  • BDG 110% en tot 125%             Indexatie lineair tussen 0 en 100%
  • BDG 125% en hoger                  Volledige indexatie

* BDG, Beleidsdekkingsgraad, gemiddelde van de DG van de laatste 12 maanden)

Vanaf 125% vindt nu volledige indexatie plaats. Dat was eerder vanaf de TBI-grens. Deze lag bij de lage inflatie vele jaren nabij 125%. Door de hoge inflatie vanaf afgelopen jaar is die grens gestegen naar 135-140%. Voor volledige toeslagverlening wordt de TBI-grens niet meer gehanteerd. 

-Toeslag 2023

De BDG was eind oktober 2022 127,8%, wat ruimte biedt voor een volledige toeslag. 

Voor de toeslagverlening van de pensioenen gelden de cijfers van het CBS m.b.t. de CPI, Consumenten Prijs Index, van eind oktober 2022. De CPI bedroeg maar liefst 14,33%. En de hoge stijging van de kosten zijn in de praktijk ook goed merkbaar, vooral de energiekosten en de voedselprijzen zijn gestegen.

Echter, bij de nieuwe pensioenregeling van ons pensioenfonds in 2014 is door de Sociale Partners (werkgever en vakbonden) de bepaling opgenomen in het Pensioenreglement dat de toeslagverlening van de pensioenen van de niet actieve deelnemers (pensioengerechtigden, arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers), over drie jaar gemeten, niet meer bedraagt dan de over die periode gemiddelde toeslag van de actieve deelnemers. En gezien de CAO-afspraken voor de actieve Cosun deelnemers, die deelnemen aan het pensioenfonds Cosun,  dient daardoor de toeslag voor niet actieve deelnemers te worden beperkt tot 5,6%.

Door de toeslagverlening van 5,6% daalt de DG, de dekkingsgraad, met ruim 7% naar ruim 126%. 

– Toeslag 2022

Door een tijdelijke wetgeving vanaf 1 juli 2022 tot eind van dit jaar kan ons pensioenfonds  een aanvullende toeslag geven over 2022, aanvullend op de eerdere toeslag voor 2022 van 1,73% vanaf 

1 januari 2022. Het fonds verhoogt de toeslag met 0,89% tot totaal 2,62%.

De toeslag van 0,89% wordt uitgekeerd in december 2022, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

T.o.v. de pensioenen van november 2022 stijgen de pensioenuitkeringen voor de inactieve deelnemers vanaf 1 januari 2023 met 6,49%. Het is een behoorlijke verhoging, maar helaas zijn de kosten veel meer gestegen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het pensioenfonds van Cosun, klik hier

Uiteraard kunt u voor vragen en opmerkingen bij ons bestuur terecht.